Svensk Luft & miljöteknik AB

Svensk Luft & miljöteknik AB har antagit följande miljöpolicy:

Svensk Luft & miljöteknik AB skall ägna sig åt ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska företagets miljöbelastning och därför kunna bedriva en verksamhet som är både ekologiskt hållbar och långsiktigt lönsam.

Vi skall efter bästa förmåga följa gällande miljölagstiftning och myndigheters krav samt vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål när vårt miljöarbete utformas.


Vi skall föra en dialog med våra kunder, leverantörer och transportörer för att kunna påverka i största möjliga mån.

Under olika omgångar - för att hålla sig uppdaterad, skall vi utbilda/stämma av hela företaget ur miljösynpunkt.


Vid nyanställningar skall vi självklart ge våra nya medarbetare förutsättningar att arbeta med och säkerställa företagets miljöarbete för att vi skall kunna fortsätta att förstärka vårt arbete som ett miljöanpassat företag.

Vi skall sträva efter att minska våra avfallsmängder genom källsortering och regelbundet utvärdera användningen av kemikalier som används i verksamheten.

Trollhättan 2010-01-15

Svensk Luft & miljöteknik AB

Kari Lilja